HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1

Ông Lê Phi Hùng

- Chủ tịch HĐQT


2.

Ông Nguyễn Văn Tược

- Thành viên HĐQT


3.

Ông Huỳnh Kim Nhựt

- Thành viên HĐQT


4

Ông Bùi Đức Vinh

- Thành viên HĐQT

 

5

Ông Phạm Phong Thành

- Thành viên HĐQT