BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
 

 II. BAN KIỂM SOÁT

 


1.


Ông Dương Văn Khen


Trưởng ban2.


Ông Vũ Quốc Anh


Thành viên3.


Ông Nguyễn Thành Đức


Thành viên