BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1

Ông Nguyễn Văn Tược

- Tổng Giám đốc


2

Ông Huỳnh Kim Nhựt

- Phó Tổng Giám đốc TT


3

Bà Nguyễn Thị Phi Nga

- Phó Tổng Giám đốc


4

Ông Võ Thanh Tùng

- Phó Tổng Giám đốc