PHR thông báo giá thu mua mủ ngày 30.07.2020 (Áp dụng đến khi có thông báo khác): 253 đ/độ TSC; Hộ thường xuyên 1 năm 253 đ/độ TSC; mủ tạp, chén: 9.000 đ/kg Liên hệ: Nhà máy: Bố Lá 0986.840.564; CuaParis 0986.840.364.