Thứ sáu, 01/06/2018
PHR: Công bố thông tin phát hành cổ phiều

Công bố thông tin phát hành cổ phiều
Để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tập tin đính kèm: 425.CSPH-HDQT13565301062018.pdf