Tập đoàn CNCS Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh về quy hoạch 2021-2025