PHR thông báo giá thu mua mủ ngày 22.10.2020 (Áp dụng đến khi có thông báo khác): 347 đ/độ TSC; Hộ thường xuyên 30 ngày: 348 đ/độ TSC; mủ tạp, chén: 11.000 đ/kg Liên hệ: Nhà máy: Bố Lá 0986.840.564; CuaParis 0986.840.364.