PHR thông báo giá thu mua mủ ngày 18.01.2021 (Áp dụng đến khi có thông báo khác): 349 đ/độ TSC; Hộ thường xuyên 30 ngày: 351 đ/độ TSC; mủ tạp, chén: 12.000 đ/kg Liên hệ: Nhà máy: Bố Lá 0986.840.564; CuaParis 0986.840.364.