Latex
 Tiêu chuẩn quốc gia mủ latex ly tâm
tcvn: 6314 : 1997

CHỈ TIÊU

HA

LA

- Tổng Hàm lượng chất rắn (TSC), % m/m, không nhỏ hơn 61.5 61.5
- Hàm lượng cao su khô (DRC), % m/m, không nhỏ hơn 60.0 60.0
- Hàm lượng chất không chứa cao su, % m/m, không lớn hơn (TSC trừ DRC) 2.0 2.0
- Kiềm Tổng số (NH3), % (m/m), 
                         không nhỏ hơn (Min)
                         không lớn hơn (Max)
0.60

0.29
- Tính ổn định cơ học (MST) giây, không nhỏ hơn  650  650
- Hàm lượng chất đông kết % (m/m), không lớn hơn 0.05 0.05
- Hàm lượng đồng, mg/kg, tính trên TSC, không lớn hơn 8 8
- Hàm lượng Mangan, mg/kg, tính trên TSC, không lớn hơn  8   8 
- Hàm lượng cặn, mg/kg, % của TSC, không lớn hơn  0.10  0.10
- Trị số Axít béo bay hơi (VFA), không lớn hơn 0.20 0.20
- Trị số KOH, không lớn hơn 1.0 1.0
CƠ CẤU SẢN PHẦM
Biểu đồ cơ cấu sản phẩm