SVR 20
 Các chỉ tiêu hóa lý của cao su SVR theo tiêu chuẩn
tcvn: 3769 : 2004

TÊN CHỈ TIÊU

SVR 20

      - Hàm lượng chất bẩn, %m/m, không lớn hơn 0.16
      - Hàm lượng tro, %m/m, không lớn hơn  0.80
      - Hàm lượng nitơ, %m/m, không lớn hơn  0.60
      - Hàm lượng chất bay hơi, %m/m, không lớn hơn  0.80
      - Độ dẻo ban đầu Po, không nhỏ hơn  30
      - Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn  40
      - Chỉ số màu Lovibond, không lớn hơn  
      - Độ nhớt Mooney ML (1' + 4') 100ºC   
      - Đặc tính lưu hóa  
CƠ CẤU SẢN PHẦM
Biểu đồ cơ cấu sản phẩm