SVRCV 60
 Các chỉ tiêu hóa lý của cao su SVR theo tiêu chuẩn
tcvn: 3769 : 2004

TÊN CHỈ TIÊU

SVRCV 60

      - Hàm lượng chất bẩn, %m/m, không lớn hơn 0.02
      - Hàm lượng tro, %m/m, không lớn hơn  0.40
      - Hàm lượng nitơ, %m/m, không lớn hơn  0.60
      - Hàm lượng chất bay hơi, %m/m, không lớn hơn  0.80
      - Độ dẻo ban đầu Po, không nhỏ hơn  
      - Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn  60
      - Chỉ số màu Lovibond, không lớn hơn  
      - Độ nhớt Mooney ML (1' + 4') 100ºC  60+5
      - Đặc tính lưu hóa

R

CƠ CẤU SẢN PHẦM
Biểu đồ cơ cấu sản phẩm